januari 2013
februari 2013
maart 2013
april 2013
mei 2013
juni 2013
juli 2013
augustus 2013
september 2013
oktober 2013
november 2013
december 2013

Samen werken loont

28 mei 2013

Ondernemers die in een team werken, zijn succesvoller dan ondernemers die alleen werken. Mannen starten vaker in een team dan vrouwen. Bekend was al dat mannen succesvoller ondernemen dan vrouwen. Dit ligt niet aan hun keuze voor hun team. Zowel in een team als alleen presteren mannen gemiddeld genomen beter dan vrouwen.Dit blijkt uit een onderzoek dat door Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) is uitgevoerd onder het ondernemerspanel van O+S, dat uitsluitend Amsterdamse ondernemers bevat, verdeeld over alle stadsdelen, sectoren en grootteklassen. 398 bestaande ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld. Verreweg de meeste ondernemers (74%) zijn alleen begonnen. Een op de vier ondernemingen is in teamverband gestart.

Wat bepaalt het succes van een onderneming?

De vraag die in dit onderzoek centraal stond luidde: is er een positief verband tussen ondernemers die in een team starten en het succes dat zij behalen, wanneer dit vergeleken wordt met ondernemers die alleen starten? En is er op dit vlak een verschil tussen mannen en vrouwen?

None

Het meten van succes

Het succes van een onderneming is in dit onderzoek afgemeten aan de omzet en de groei van het aantal personeelsleden. Uit het onderzoek blijkt dat als een ondernemer in een team gestart is, het aantal personeelsleden en de omzet meer toenemen dan als een ondernemer alleen werkt. Ook per persoon zijn de prestaties van teams beter dan die van solo ondernemers. Mannelijke ondernemers scoren, wat deze twee succesindicatoren aangaat, beter dan vrouwen. Dit laatste is geen verrassende uitkomst, aangezien mannen over het algemeen meer op financieel gewin gericht zijn als ze een onderneming starten, terwijl de drijfveren voor het ondernemerschap voor de gemiddelde vrouwelijke ondernemer anders zijn. Voor vrouwelijke ondernemers zijn onvrede met de vorige werkkring of de mogelijkheid om werk en de zorg voor kinderen te combineren de belangrijkste redenen om een onderneming te starten. Overigens is voor zowel mannen als vrouwen het gevoel onafhankelijkheid te zijn het belangrijkste motief voor het ondernemerschap.Wat wel verrassend is dat uit dit onderzoek blijkt dat teams meer personeel aannemen dan solo ondernemers. Dit staat haaks op een van de verwachtingen die getest zijn. De aanname was dat teams minder noodzaak hebben om in de beginfase van de onderneming personeel aan te nemen, aangezien ze vermoedelijk al gecombineerde vaardigheden in huis hebben.

Toegenomen populariteit van ondernemerschap

De aanleiding voor dit onderzoek is dat ondernemerschap een hoge vlucht lijkt te nemen in Nederland en in Amsterdam in het bijzonder, maar dat niet elke ondernemer even succesvol is. De toegenomen populariteit van het ondernemerschap komt tot uiting in de gestegen ondernemerschapsquote (het aantal ondernemers gedeeld door de potentiële beroepsbevolking). In Amsterdam lag deze al op een hoger niveau dan in heel Nederland (respectievelijk 17% in 2011 en 12% in 2009), bovendien is de quote in Amsterdam toegenomen tot 18% in 2012. De stijging heeft vermoedelijk meer te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt dan met een verbetering van het Amsterdamse ondernemingsklimaat.Door flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt ondernemerschap een optie voor een steeds grotere groep. Dit verklaart een deel van de hogere ondernemersquote. De drempel om ondernemer te worden is tegenwoordig veel lager dan vroeger. Vooral onder hoger opgeleiden doet zich een toename van zzp’ers voor, al dan niet in combinatie met een baan in loondienst.

Succes en beleid

Niet elke ondernemer is succesvol. Uit landelijke cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat 55% van de ondernemers die in 2007 gestart is, in 2012 nog bestaat. Uit cijfers van O+S blijkt dat het percentage in Amsterdam nog lager ligt, in 2012 is minder dan de helft (46%) van de vestigingen die in 2007 is gestart in 2012 nog actief.Het beleid van de gemeente Amsterdam is vooral gericht op de ondernemer in plaats van de onderneming. Het zou goed zijn als er aandacht komt voor het feit dat ondernemers ook in teams kunnen starten. Zeker nu uit dit onderzoek is gebleken dat dit vaak succesvoller uitpakt dan als een ondernemer dit alleen doet.

Bronnen

Hoeff, K. van der, Succes of Entrepreneurial Teams, 2013, in samenwerking met ACE en O+SCromie, S., 1987, Motivations of Aspiring Male and Female Entrepreneurs, Journal of Occupational Behaviour, 8 (3), 251-261Dawson, C., A. Henley and P. Latreille, 2009. Why do Individuals Choose Self-Employment?, IZA Discussion Paper No. 3974Meer over ACE: www.ace-amsterdam.org/

Download