Bevolkingsprognose

Amsterdam groeit. Op 1 januari 2018 telde de stad 854.613 inwoners, bijna 10.000 meer dan een jaar eerder. In 2040 zal het aantal inwoners gestegen zijn tot iets meer dan een miljoen, een groei van 19 procent. Sinds 2008 bedraagt de groei gemiddeld zo’n 11.000 inwoners per jaar. Die groei is niet evenredig verdeeld over de verschillende wijken in de stad. Wijken waar veel nieuwe woningen gebouwd worden groeien sterker dan wijken waar geen plaats is voor woningbouw. Daarnaast is de groei afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van de wijk. Zo zal het aantal geboortes lager zijn in wijken waar veel zestigers wonen dan in wijken waar zich juist veel dertigers hebben gevestigd.

Of de groei van 11.000 inwoners per jaar zal doorzetten is onzeker. Op dit moment zijn het met name de natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) en de buitenlandse migratie (vestiging min vertrek) die bijdragen aan de groei. Daarnaast neemt de woningvoorraad op dit moment sterk toe. In de nieuwe bevolkingsprognose gaat OIS er van uit dat de bevolkingsgroei ook de komende jaren nog fors is, maar vanaf 2020 iets zal afvlakken. Verwacht wordt dat vanaf dan de huidige hoge aantallen voor de buitenlandse migratie en woningbouw langzaam zullen afnemen.

Als we kijken naar de stadsdelen, zal de bevolking het sterkst toenemen in Noord, waar het inwonertal stijgt van bijna 95.000 in 2017 naar ruim 136.000 in 2040. De sterke toename van de bevolking in Noord is het met name gevolg van de verdere woningbouw in de wijken Noordelijke IJ-oevers-West en Noordelijke IJ-oevers-Oost. Deze wijken hebben in 2017 nog maar weinig inwoners, zoals duidelijk te zien is als we kijken naar de kaart die het bewoonde gebied laat zien (terug naar normale weergave). De relatieve toename van de bevolking in stadsdeel Noord bedraagt 44 procent.

Als we kijken naar de ontwikkeling op het niveau van de 22 gebieden van Amsterdam, zien we dat IJburg/Zeeburgereiland de sterkste relatieve groei zal doormaken. Hier stijgt het inwonertal tussen 2017 en 2040 met 47 procent. Vervolgens is het Oud-Noord waar het inwonertal het sterkst toeneemt: daar bedraagt de groei tot 2040 21 procent.