Diversiteitsmonitor schetst beeld participatie Amsterdammers

2 november 2017

Met het doel om inzicht te krijgen in hoeverre alle Amsterdammers mee kunnen doen in de maatschappij heeft de gemeente Amsterdam de Diversiteitsmonitor ontwikkeld. De Diversiteitsmonitor schetst een breed beeld van de structurele, maatschappelijke en politieke participatie op basis van de cijfers van 2015/2016.

Ook de randvoorwaarden voor participatie zoals de gezondheid, sociale netwerken en bejegening worden voor verschillende groepen Amsterdammers in beeld gebracht.

Verschillen in arbeidsparticipatie
Vooral laagopgeleiden en Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker een lager netto arbeidsparticipatieniveau. Zij zijn ook vaker werkloos en hebben een lager inkomen of moeite met rondkomen. De Diversiteitsmonitor kan ook gebruikt worden om naar de combinatie van opleidingsniveau en herkomst te kijken. Dan blijkt dat bij een gelijk opleidingsniveau de verschillen in netto arbeidsparticipatie veel kleiner worden (zie afbeelding 1). Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond en een laag opleidingsniveau participeren iets vaker en op de hogere opleidingsniveaus juist iets minder vaak dan andere Amsterdammers met eenzelfde opleidingsniveau.

Afb. 1 Netto arbeidsparticipatie (15 tot 75 jarigen) naar herkomst en opleidingsniveau, Amsterdam, 2016

bron: OIS Regionale Enquête Beroepsbevolking (REB)

Randvoorwaarden voor participatie
De voorwaarden voor participatie zijn niet altijd ongunstig voor Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond en laagopgeleiden. Ze hebben wel vaker te maken met een slechtere gezondheidssituatie en voelen zich vaker gediscrimineerd, maar op andere vlakken doen ze het juist relatief goed. Ze hebben bijvoorbeeld vaker een divers sociaal netwerk, zijn over het algemeen positiever over de omgang tussen verschillende bevolkingsgroepen en iets meer bekend met het slavernijverleden.

Afb. 2 Percentage Amsterdammers met een divers netwerk, positief oordeel omgang bevolkingsgroepen en bekendheid met slavernijverleden naar herkomst en opleidingsniveau, Amsterdam, 2015/2016

bron: Burgermonitor en Staat van de Stad (OIS)


Meer weten?

Via de link hieronder kunt u de Diversiteitsmonitor raadplegen. Hier kunt u ook de samenvatting van de opvallendste waarnemingen, de ruwe cijfers en een toelichting downloaden.

Voor verdieping in gerelateerde onderwerpen is het mogelijk om andere publicaties te raadplegen zoals Trendanalyse: diversiteit van de Amsterdamse bevolking, LHBTI's in Amsterdam en de Amsterdamse Gezondheidsmonitor.

Andere onderzoeken zoals de Burgermonitor, De Staat van de Stad, de Veiligheidsindex en Religie in Amsterdam bieden de mogelijkheid om nog meer indicatoren rondom de thema’s gelijke kansen en participatie te raadplegen.

Internet