Eén derde van de Amsterdamse basisschoolleerlingen heeft een potentiële onderwijsachterstand

9 oktober 2018

De afdeling Onderwijs heeft aan OIS gevraagd om het aantal leerlingen met een potentiële onderwijsachterstand (doelgroepleerlingen) in het Amsterdamse basisonderwijs in schooljaar 2017/’18 in beeld te brengen. In totaal zijn er 16.044 kinderen in groep 1 t/m 6 in 2017/’18 die een potentiële onderwijsachterstand hebben, dit is 34% van alle Amsterdamse leerlingen. Het aandeel doelgroepleerlingen is ook per school en buurt berekend waarmee het beschikbare budget voor het tegengaan van onderwijsachterstanden beter verdeeld kan worden.

Scholen niet altijd een afspiegeling van de buurt wat betreft het aandeel doelgroepleerlingen
In de buurtcombinaties van stadsdeel Noord, Nieuw-West en Zuidoost wonen relatief de meeste doelgroepleerlingen. Meer dan de helft van de kinderen uit deze buurtcombinaties valt onder de doelgroep, waarmee dit aandeel ver boven het stedelijk gemiddelde ligt. Scholen vormen niet altijd een even goede afspiegeling van de woonbuurten waarin zij staan. Zo gaan er bijvoorbeeld in Banne Buiksloot en Volewijck in Noord en de Indische Buurt Oost –en West in Oost relatief meer doelgroepkinderen naar de scholen die daar staan dan dat er in de buurtcombinatie wonen. Waarschijnlijk gaan veel kinderen die hier wonen en niet onder de doelgroep vallen naar scholen in andere delen van de stad. Deze resultaten zijn in lijn met de Diversiteitsmonitor PO 2017/’18, waarin wordt aangetoond dat zowel hoog- als laagopgeleide ouders vaker naar scholen trekken met meer leerlingen uit de eigen groep dan dat er in de buurt wonen.

Aandeel leerlingen met een doelgroepindicatie per buurtcombinatie en basisschool  (inclusief sbo scholen)


Bron: CBS/OJZ, bewerking OIS

De definitie voor doelgroepleerlingen die door OIS is ontwikkeld heeft uitgangspunt het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-) beleid. Van 21% van de kinderen is de VVE-indicatie echter onbekend. De definitie is daarom aangevuld met landelijke gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als leerlingen waarbij de VVE-indicatie ontbreekt ouders hebben met een laag opleidingsniveau (het hoogst behaalde diploma is op mbo1 niveau of lager) en/of ze in een huishouden wonen dat rond moet komen van de bijstand zijn ze ook als doelgroepleerling gedefinieerd. Daarnaast is er rekening gehouden met de verblijfstatus van leerlingen. Indien zij vluchteling zijn met een verblijfsstatus (statushouder)  vallen zij ook onder de doelgroep. Leerlingen met een VVE-indicatie en hoogopgeleide ouders vallen buiten de doelgroep.

Download
Internet