Succesvolle basisscholen aan het woord

20 juni 2018

De gemeente Amsterdam wil op verschillende manieren onderwijsachterstanden aanpakken. Om te kunnen leren van successen is er een onderzoek naar succesvolle basisscholen uitgevoerd door OIS en het Kohnstamm Instituut.

In het eerste deel van het onderzoek is er een literatuurstudie gedaan waarbij zeven pijlers voor effectief onderwijs voor potentiële achterstandsleerlingen zijn gedefinieerd:

1. Educatief partnerschap en contact met gemeenschap
2. Pedagogisch klimaat, pedagogisch handelen en schoolcultuur
3. Didactisch handelen
4. Professionalisering en ondersteuning van docenten; professionele leergemeenschap
5. Extra aandacht en ondersteuning voor leerlingen
6. Extra leertijd (buiten schooltijd)
7. Leiderschap

Deze abstracte pijlers zijn in het onderzoek zo concreet mogelijk gemaakt door voorbeelden uit de literatuur te zoeken én door te onderzoeken wat Amsterdamse succesvolle scholen doen om achterstanden weg te werken. Dit zijn scholen met veel potentiële achterstandsleerlingen en tegelijkertijd hoge Cito-scores en een hoog aandeel havo/vwo adviezen. Bij deze scholen is kwalitatief onderzocht wat hen succesvol maakt, door middel van interviews met leerlingen, leraren en de directie. De uitgewerkte pijlers met praktijkvoorbeelden van de Amsterdamse scholen zijn gebundeld in een inspiratiedocument.

De eerste pijler, ondersteuning van ouders, wordt bijvoorbeeld zo geconcretiseerd: betrekken, uitnodigen, laten zien, bespreken.
• ouders bij het leerproces betrekken, door bijvoorbeeld uitnodigen in de klas te komen helpen;
• leraren moeten duidelijk zijn in hun verwachtingen van en instructies aan ouders;
• met ouders bespreken hoe de leraar en de ouder samen het leren van de leerling kunnen ondersteunen.

Hoe ondersteunen scholen ouders in de praktijk?
Een goed voorbeeld van ouders betrekken en een rol geven vindt plaats op een van de scholen. Ze krijgen bijvoorbeeld woordenlijsten waarmee ze thuis samen met hun kind kunnen oefenen. En er wordt uitgelegd hoe ze dit het beste kunnen doen.

Download