januari 2003
februari 2003
maart 2003
april 2003
mei 2003
juni 2003
juli 2003
augustus 2003
september 2003
oktober 2003
november 2003
december 2003

Lichte groei werkgelegenheid Noordzeekanaalgebied

15 mei 2003

De werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied is het afgelopen jaar met 0,5% gegroeid. De werkgelegenheidsgroei in het Noordzeekanaalgebied is hiermee groter dan in het gehele grondgebied van de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. Hier daalde de werkgelegenheid met 0,1 %.Het Bestuursplatform Masterplan Noordzeekanaalgebied laat jaarlijks de ontwikkeling van werkgelegenheid en productie in het gebied meten. Het gebied van het Masterplan omvat een zone met bedrijventerreinen rondom het Noordzeekanaal. In 1995 ging het oorspronkelijke Masterplan uit van een groei van 37.000 arbeidsplaatsen in de periode tot 2015. In de periode 1998 tot en met 2002 is een groei van 12.500 arbeidsplaatsen gerealiseerd, met groeipercentages die ruim boven de doelstelling lagen. De verwachting is echter dat deze groei in de komende jaren minder groot zal zijn. De bedrijven rond het Noordzeekanaal leverden in 2002 in totaal 107.400 arbeidsplaatsen op, oftewel 21% van de totale werkgelegenheid in de vier gemeenten. Het aandeel in het regionaal product van de vier betreffende gemeenten bedraagt 22% en in de export zelfs 46%.Havengebonden activiteitenVan de werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied is 27% afkomstig uit havengebonden activiteiten. Deze zijn voornamelijk te vinden in de industrie, de transportsector en de groothandel. In de afgelopen vier jaar zijn de havengebonden activiteiten gestegen in toegevoegde waarde en export, maar is de havengebonden werkgelegenheid enigszins gedaald. Dit is vooral het gevolg van de snelle stijging van de arbeidsproductiviteit in de industrie en de distributie. Vooral in de industrie worden niet-kernactiviteiten uitbesteed, waardoor de arbeidsproductiviteit stijgt. Daardoor nemen ook de banden van deze activiteiten met de rest van de economie toe.Aantrekkelijk vestigingsgebiedUit de cijfers is ook te lezen dat het Masterplangebied per saldo aan bedrijvigheid wint. Vooral vanuit de vier gemeenten verhuizen vrij veel bedrijven naar de bedrijventerreinen rondom het Noordzeekanaal. Het Noordzeekanaalgebied blijkt ook een aantrekkingskracht te hebben op bedrijven van buiten de regio. In totaal verhuisden het afgelopen jaar bijna 600 bedrijven met circa 5.000 arbeidsplaatsen naar het Noordzeekanaalgebied. Hiervan was ongeveer 25% afkomstig van buiten de vier havengemeenten. Bij de enquête onder de nieuwe bedrijven bleek 18% over vacatures te beschikken. Naar aanleiding hiervan is het bestuursplatform Masterplan Noordzeekanaalgebied in samenwerking met het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Zuidelijk Noord-Holland een project gestart dat erop gericht is deze vacatures op korte termijn in te vullen. Het Masterplan Noordzeekanaalgebied is een programma voor de duurzame economische ontwikkeling van het gebied rondom het Noordzeekanaal. De partners die het programma sinds 1995 uitvoeren en die lid zijn van het bestuursplatform zijn de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmerliede c.a. Velsen en Zaanstad , de provincie Noord-Holland, het stadsdeel Amsterdam-Noord, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de particuliere havenbeheerders Corus Staal BV en Zeehaven IJmuiden.O+S heeft de Monitor Werkgelegenheid Masterplan Noordzeekanaalgebied 2002 in opdracht van het projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied uitgevoerd.