januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Dataset Amsterdamse arbeidsmarkt

14 februari 2014

In opdracht van EZ heeft O+S gegevens verzameld over de Amsterdamse arbeidsmarkt. 

Er is een dataset opgesteld met een groot aantal indicatoren, verdeeld over vier doelstellingen, die geïnspireerd zijn op Europese doelstellingen inzake de arbeidsmarkt (Europa 2020):
1. Meer mensen aan het werk;
2. Lagere werkloosheid; 
3. Jongeren behalen een hoger opleidingsniveau;
4. Meer werkgelegenheid.

Recessie laat haar sporen na
De dataset bevat tijdreeksen van 2008 tot 2013, uitsluitend voor Amsterdam. Om te bepalen hoe uniek de Amsterdamse situatie is, zijn de resultaten op hoofdlijnen afgezet tegen die van de andere grote steden. Hieruit blijkt dat de Amsterdamse arbeidsmarkt zich nauwelijks anders ontwikkelt. 
De eerste drie doelstellingen betreffen het aanbod op de arbeidsmarkt. De indicatoren waarmee deze doelstellingen worden gemeten, werkloosheid, arbeidsparticipatie en aandeel hoogopgeleiden, ontwikkelden zich in de afgelopen periode over het algemeen niet in de gewenste richting. De werkloosheid steeg en de arbeidsparticipatie daalde. De enige uitzondering is de stijging van het opleidingsniveau bij 30-34-jarigen. De vierde doelstelling betreft de vraagzijde van de arbeidsmarkt gemeten aan de hand van de ontwikkeling in het aantal banen. Hoewel er sprake is van een lichte stijging van het aantal banen in Amsterdam en Utrecht, is de ontwikkeling toch niet positief te noemen. Deze is namelijk voor een aanzienlijk deel het gevolg van een administratieve verandering (nieuwe Wet op het Handelsregister). 

Voor meer informatie zie de Achtergrondrapportage bij de Arbeidsmarktmonitor Amsterdam (pdf) en de dataset. 

Download
Internet