januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

EU-migranten in Amsterdam

11 december 2014

Inwoners van de Europese Unie kunnen zich overal binnen de unie vrij vestigen, werken en een opleiding volgen.

Amsterdam is in trek bij deze EU-migranten. In 2014 wonen er in Amsterdam bijna 78.000 geregistreerde EU-migranten. Daarnaast verblijven er naar schatting circa 25.000 niet-geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen.

De situatie in Amsterdam verschilt met die in andere steden en regio’s in Nederland. In onder meer de regio’s Noord-Limburg, Westland en West-Brabant betreft het vaak Poolse arbeidsmigranten die in de land- en tuinbouw werkzaam zijn en ook  in de gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben EU-migranten vaak laaggeschoold werk. De in Amsterdam aanwezige en nieuwe instroom van EU-migranten kent daarentegen veel meer diversiteit qua herkomst, opleidingsniveau en beroepen. Amsterdam trekt niet alleen ‘nieuwe’ arbeidsmigranten uit Oost-Europa maar ook veel studenten uit EU-landen en er wonen vanouds veel mensen uit West- en (in mindere mate) Zuid-Europa en hun nakomelingen.

In Amsterdam is 9% van de bewoners afkomstig uit een EU-land (exclusief Nederland), ten opzichte van 6% gemiddeld in Nederland. In Den Haag is het aandeel hoger: 10%, hier wonen met name meer migranten uit Oost-Europa.

Het aantal geregistreerde EU-migranten in Amsterdam is vanaf 2000 tot 2014 met 31% toegenomen, met de grootste groei in de periode 2007-2014. De grootste groei zien we onder de Oost-Europeanen, vooral door de Polen en recenter onder de Bulgaren en Roemenen. Wel zwakt de stijging in het aantal Oost-Europeanen recent af (van 2012-2014+6%). Sinds de start van kredietcrisis is er een sterke groei van Zuid-Europeanen (van 2007-2014 +31%).

Oost-Europeanen hebben de minst goede positie van de EU-migranten: ze hebben een slechtere woonsituatie, relatief mindere schoolprestaties, relatief veel huishoudens leven op het minimum en zij komen sterker naar voren in de verdachtencijfers van criminaliteit en overlast. De positie van Oost-Europeanen die hier recent kwamen is minder gunstig dan zij die voor 2004 kwamen. Bij de andere groepen EU-migranten is dat juist andersom. Bulgaren en Roemenen en daarna inwoners uit voormalig Joegoslavië hebben op veel terreinen de minst gunstige positie. Oost-Europeanen wonen ook in andere delen van de stad dan andere EU-migranten: vaker in Nieuw-West (21% t.o.v. 9-14% bij de andere groepen). Met name Bulgaren wonen vaak in Nieuw-West (43% van hen).

Noord-Europeanen vormen de kleinste groep EU-migranten in Amsterdam en hebben de meest gunstige positie. Het gaat vaak om hoogopgeleiden die binnen de ring wonen en hier tijdelijk verblijven. 
West-Europeanen vormen veruit de grootste groep EU-migranten in de stad. Zij wonen hier vaak voor langere tijd en de helft van hen behoort inmiddels tot de tweede generatie. Het gaat vaak om (hoogopgeleide) migranten uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Hun positie is vrij stabiel en redelijk goed.
De toenemende groep van Zuid-Europeanen bestaat vooral uit Italianen, Fransen en Spanjaarden. De vrij kleine groep Grieken neemt het sterkst toe. Zuid-Europeanen blijven veelal lang in de stad wonen. Het gaat zowel om een relatief grote groep laag opgeleiden als hoogopgeleiden. De positie van Zuid-Europeanen is in het algemeen gunstiger dan die van Oost-Europeanen, maar minder gunstig dan die van West- en Noord-Europeanen.


Download