januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Mantelzorgers in Zuid

10 november 2014

Als gevolg van veranderingen in de zorg zal er meer een beroep op mantelzorg worden gedaan.

Stadsdeel Zuid  wil daarom graag weten hoe de huidige situatie is van de mantelzorgers in Zuid, wat zij zoal doen en in welke mate zij zich (over)belast voelen. O+S enquêteerde daartoe mantelzorgers in het stadsdeel.

De mantelzorgers in Zuid zijn vaak vrouwen; zes van de tien mantelzorgers zijn vrouwen, vier van de tien mannen. Gemiddeld besteden mantelzorgers 15 uur per week aan deze hulp. De mannelijke mantelzorgers besteden gemiddeld even veel tijd aan de mantelzorg als de vrouwelijke mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak hoogopgeleid. Een derde van de mantelzorgers in Zuid is 65 jaar of ouder en slechts 5% is onder de 35 jaar. Dit hangt samen met de bevolkingssamenstelling van Zuid. Mantelzorgers geven het vaakst hulp aan hun ouders, meestal vanwege ouderdom en lichamelijke beperkingen. Bijna alle mantelzorgontvangers ontvangen daarnaast ook professionele hulp.

9% van de mantelzorgers geeft aan dat zij zich zeer zwaar belast of overbelast voelt. Een derde voelt zich niet of nauwelijks belast (32%) en een ongeveer even groot deel enigszins belast (34%). De zorg voor een kind of partner en verpleging en persoonlijke verzorging geven de meeste belasting. Dat zijn ook de vormen van mantelzorg die de meeste tijd vergen. De zorg wordt vaker  als sterk belastend ervaren wanneer het als een plicht wordt beschouwd of dat niemand anders het kan doen.


Mannen geven relatief vaak aan meer uren mantelzorg te kunnen verrichten. Ook hoogopgeleiden zien vaker mogelijkheden tot meer mantelzorg, waarbij de mannen vaker aangeven dat  ‘zeker’ te kunnen doen dan vrouwen.

Een aanbeveling voor het huidige beleid is verbetering van de bekendheid van het aanbod van ondersteuning van mantelzorgers Ook de bevinding dat het geven van verpleging en persoonlijke verzorging de meeste tijd kost en de meeste belasting geeft, vraagt om extra aandacht. Juist voor die groep mantelzorgers zal het lastig zijn om respijtzorg te krijgen, terwijl ze wel vaker dan andere mantelzorgers aangeven behoefte aan respijtzorg te hebben.

Een vervolgmeting zal ingaan op de eventuele veranderingen die ontstaan zijn als gevolg van decentralisaties in de zorg. Zo kan worden nagegaan of de nieuwe wet heeft geleid tot meer belasting voor  (vrouwelijke) mantelzorgers. Daarnaast kan inzicht worden geboden of de maatregelen die door de gemeente of het stadsdeel genomen zijn effect hebben gehad.

Download