januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Meta-analyse Proeftuinen om het kind

3 december 2014

 Evaluatie van de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze in het jeugdstelsel.

Van september 2013 tot augustus 2014 hebben het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S), in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling de nieuwe werkwijze in het Amsterdamse jeugdstelsel geanalyseerd. Naar aanleiding van de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de gemeente Amsterdam het programmaplan Om het kind ontwikkeld. De zorg voor jeugd wordt in de toekomst meer lokaal georganiseerd. Met de nieuwe werkwijze is vanaf de zomer van 2013 ervaring opgedaan in een aantal proeftuinen. In deze proeftuinen werd gewerkt met ouder- en kindteams, bestaande uit medewerkers afkomstig uit verschillende instellingen en disciplines. Er is een meta-analyse van de proeftuinen gemaakt. Daarvoor is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, waaronder dertig concrete casussen en een enquête onder ouder- en kindadviseurs (oka’s).

In de analyse evalueren we de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze en trachten we een antwoord te geven op de vraag in hoeverre van de nieuwe werkwijze verwacht mag worden dat deze bijdraagt aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen: betere en kostenefficiëntere jeugdzorg, door meer preventie en de inzet van eigen kracht.

Conclusies
De periode waarin ervaringen zijn opgedaan met de nieuwe werkwijze is nog te kort om de vraag of met de nieuwe werkwijze de beoogde doelen worden gehaald goed te beantwoorden. Er is meer tijd nodig om de effecten vast te stellen. Op basis van kwalitatief onderzoek kunnen we echter vaststellen dat het er sterk op lijkt dat de doelstellingen van Om het kind als realistisch kunnen worden gezien, mede omdat er aan een flink aantal voorwaarden lijkt te kunnen worden voldaan.

De belemmeringen die oka’s ervaren voor het bereiken van positieve resultaten hebben voornamelijk te maken met de transitiefase waarin het jeugdstelsel zich bevindt. Er bestaat onzekerheid over de beschikbaarheid van specialistisch aanbod en andere partijen zijn nog onbekend met de functie van oka.

Download