januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Monitor Om het kind: de eenmeting

14 november 2014

Deze week is de tweede editie van de Monitor Om het kind verschenen: een vervolg op de nulmeting die een jaar geleden verscheen. 

Het doel van de monitor is onderzoeken of de aanpak in de proeftuinen Om het kind tot meer preventie en minder gebruik van specialistische zorg leidt. Met het verschijnen van de eenmeting kunnen we voor het eerst een vergelijking maken tussen verschillende jaren.

Inhoud Monitor Om het kind

De monitor is een weergave van de stand van zaken in de 22 gebieden van het Sociaal domein in de stad. Het bevat referentiegegevens die inzicht geven in de populatie en risicofactoren in de gebieden, zoals het aantal inwoners, (schoolgaande) jongeren en het aantal minimajongeren. Daarnaast wordt zorggebruik in beeld gebracht, dit vormt het hoofdbestanddeel van de monitor.  

Tendensen in het zorggebruik

In de monitor zijn zorggebruikcijfers over 2013 en waar mogelijk 2014 te vinden en afgezet tegen cijfers uit het jaar ervoor. De vergelijking laat zien dat het bereik van de jeugdgezondheidszorg voor alle leeftijdscategorieën in 2013 is toegenomen ten opzichte van 2012, op het bereik van 14-jarigen na. Het aantal interventies opvoedadvisering steeg ook licht.  Aan de andere kant werd over het algemeen minder gebruik gemaakt van ‘zwaardere zorg’ dan een jaar eerder. Zo nam het aantal trajecten jeugdbescherming en jeugdreclassering af, net als de meeste vormen van jeugdzorg en de verschillende AWBZ-functies (begeleiding en kortdurend verblijf). Wel waren er in 2013 meer trajecten behandeling voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking, waardoor ook het daarvoor gedeclareerde bedrag hoger lag.

Conclusies

De tendens is de goede kant op: er wordt meer preventie en minder specialistische zorg geboden. Het is echter nog te vroeg om dit toe te rekenen aan de nieuwe aanpak. De meeste proeftuinen gingen pas najaar 2013 van start en de meeste recente zorggebruikcijfers betreffen 2013 (en niet 2014). Volgens professionals en betrokkenen zijn veranderingen in zorggebruik nu nog (vooral) toe te schrijven aan interne veranderingen bij organisaties (zoals het gezinsgericht werken van JBRA) of andere externe invloeden. 

De cijfers uit de eenmeting van de Monitor Om het kind zullen verwerkt worden in de Integrale Monitor jeugd van DMO, die nu in ontwikkeling is. 

Download
Internet