januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Traag herstel in de MRA

13 februari 2014

Het einde van de recessie lijkt in zicht te komen, ook voor de MRA. Voor 2014 wordt een economische groei van 0,5% verwacht. Vergeleken met andere Europese metropolen is dit bescheiden.

De groei van de MRA is vergelijkbaar met de langzaam groeiende grootstedelijke regio’s zoals Barcelona, Milaan en Lissabon. Dit blijkt uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2014.

Een belangrijke verklaring voor de gematigde groei is de groeivertraging die de financiële sector doormaakt. Er is sprake van een herstructurering, volgend op een periode van bovenmatige groei in het recente verleden. In de periode 1995-2005 heeft de MRA geprofiteerd van een aantal uitzonderlijk positieve ontwikkelingen zoals de ontwikkeling en vermarkting van ICT en deregulering van de financiële markten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een zeer snelle groei van de zakelijke en financiële diensten, en de creatieve industrie.  In hoofdstuk drie van de Verkenningen (paragraaf 3.3) wordt nader uiteengezet in welke mate de sectoren afhankelijk van elkaar zijn, hetgeen verklaart waarom bijvoorbeeld de sector informatie en communicatie het nu zo slecht doet.

Economische groei Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Nederland en EU28. Groei in procenten (brp en bbp in marktprijzen, 1996-2004), 2013 en 2014 prognose


Amsterdam: hogere economische groei en hogere werkloosheid
Ook voor Amsterdam geldt dat de economische groei op een veel lager groeipad komt te liggen: de verwachte groei ligt met 0,6% in 2013 en 1,0% in 2014 een stuk lager dan voor de recessie maar wel boven de verwachte groei in de MRA. Andere punten waarmee Amsterdam afwijkt ten opzichte van de MRA als geheel is de hogere bevolkingsgroei, het relatief grote aandeel hoger opgeleiden (52% in 2012) en de toenemende bruto participatie (74% in 2012). Dit laatste is vermoedelijk meer het gevolg van de afschaffing van VUT-maatregelen als van een aantrekkende arbeidsmarkt. De werkloosheid is namelijk hoog in Amsterdam, boven het gemiddelde van de MRA, vooral onder laagopgeleiden. Samen met deelregio Almere en Lelystad is Amsterdam het enige gebied binnen de MRA met een werkloosheid boven de 10%, in 2013 en naar verwachting ook in 2014.

Verantwoording
De Economische Verkenningen geven een analyse van de actuele economische ontwikkeling van de MRA en een prognose voor de ontwikkeling in 2013 en 2014. Per sector en per deelregio zijn de belangrijkste kerncijfers (waaronder economische groei, werkgelegenheid en woon-werkverkeer) gepresenteerd en geduid. De Economische Verkenningen zijn gemaakt in opdracht van het bestuurlijk Platform voor Regionale Economische Structuur (PRES) en zijn uitgevoerd door TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en EY.

De Economische Verkenningen 2014 en de bijbehorende dataset zijn digitaal beschikbaar via www.amsterdam.nl/economischeverkenningenMRA