januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Jaarboek Amsterdam in cijfers 2015

17 november 2015

Op 17 november is Amsterdam in cijfers verschenen, het jaarlijkse statistische overzicht, samengesteld door OIS, Gemeente Amsterdam.  Hieronder zijn enkele resultaten samengevat.

Bevolking
De groei van het aantal inwoners van Amsterdam (822.272 op 1 januari 2015,
11.087 meer dan in 2014) komt voor een deel voor rekening van natuurlijke groei: meer geboorte dan sterfte. In 2014 werden er 11.063 baby’s geboren, terwijl er 5.193 mensen overleden.

Openbare  orde en veiligheid
In 2014 registreerde de politie in Amsterdam ruim 93.000 misdrijven, het laagste aantal in vijf jaar. Dit kwam vooral door minder zakkenrollerij, woninginbraak en diefstal uit en vanaf motorvoertuigen.

Werk, inkomen en participatie
In 2014 nam de werkgelegenheid in Amsterdam toe. Zowel het aantal vestigingen (+5%) als het aantal werkzame personen (+1,8%) steeg ten opzicht van het jaar daarvoor.
In totaal waren in 2014 bijna 100.000 Amsterdamse huishoudens geheel of gedeeltelijk afhankelijk van een uitkering, dat wil zeggen een WW-uitkering, een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Onderwijs
In Amsterdam volgen ongeveer 185.000 Amsterdammers onderwijs. Dit varieert van voorschool tot universiteit en van speciaal onderwijs tot taalcursussen voor volwassenen. Dit is bijna een kwart van alle Amsterdammers. Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs neemt toe en het onderwijsniveau van de Amsterdamse leerlingen stijgt. Het aantal leerlingen dat hoge adviezen krijgt, is de afgelopen jaren gestegen. Zo is het aantal VWO- adviezen sinds 2007 met 55% toegenomen.

Economie en cultuur
De Amsterdamse economie groeide in 2014 meer (+1,3%) dan de landelijke economie (+0,9%). De belangrijkste oorzaken van de groei zijn de aantrekkende wereldhandel, het herstel van het consumentenvertrouwen en de gunstige ontwikkelingen op de woningmarkt.

Duurzaamheid en water
In 2014 hebben auto’s in Amsterdam 3,5 miljard kilometer afgelegd. Daarmee kwam de uitstoot van kooldioxide in 2014 op 840 kiloton, een stijging van 5% ten opzichte van 2008. Het vrachtverkeer en bussen zijn verantwoordelijk voor 90% van de CO2-uitstoot, terwijl ze slechts 6% van het aantal gereden kilometers in de stad voor hun rekening nemen.

Stedelijke  ontwikkeling
Vanaf 1 januari 2015 hanteert Amsterdam de landelijke definitie  van de woningvoorraad. De afgelopen jaren zijn er veel wooneenheden en studentenwoningen opgeleverd. Deze vielen buiten de oude woningdefinitie, maar tellen in de nieuwe definitie  wel mee. De Amsterdamse woningvoorraad telde op 1 januari 2015 417.096 woningen, een toename van 3.606 woningen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Amsterdam in  Europa
Het aantal hotelovernachtingen van zowel buitenlandse als binnenlandse gasten neemt snel toe. In 2014 zijn in Amsterdam 11% meer hotelovernachtingen geboekt dan in 2013. In verhouding tot het aantal inwoners is Amsterdam één van de meest bezochte steden. Alleen Venetië en Florence tellen meer overnachtingen per inwoner.

Download
Internet