januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen

13 maart 2015

De helft van de ouders van kinderen met VVE-indicatie heeft in meer of mindere mate moeite met de Nederlandse taal. 

Uit onderzoek van OIS naar taal en ouderbetrokkenheid van ouders van VVE-kinderen (kinderen met een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie) blijkt dat de helft van de ouders van kinderen met VVE-indicatie in meer of mindere mate moeite heeft met de Nederlandse taal. Hiernaast is er behoefte aan een taalcursus, zeker gecombineerd met aandacht voor de taalontwikkeling van het kind. Als laatste blijkt dat vrijwel alle ouders voorlezen en zo hun ouderbetrokkenheid tonen, ook als ze het Nederlands niet goed beheersen.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat Onderwijs Jeugd en Zorg (het voormalige DMO) en Werk, Participatie en Inkomen (het voormalige DWI) de cursus ‘Taal en ouderbetrokkenheid VVE’ ontwikkelden.

Indeling in 4 groepen
Over het algemeen zijn kinderen met kans op een taalachterstand (met een VVE-indicatie) en hun ouders redelijk in beeld bij gemeente Amsterdam. Zo gaat 75% van de kinderen met een VVE-indicatie naar de voorschool en van hen heeft in ieder geval in 37% van de gevallen minimaal een van de ouders een taalcursus bij DWI gevolgd. Hiernaast zien we dat kinderen van laagopgeleide ouders vaker naar de voorschool gaan en dat deze ouders ook vaker een taalcursus volgen. Als we alle resultaten uit het kwantitatieve en kwalitatieve gedeelte samen nemen kunnen we alle ouders met een VVE-indicatie die mogelijk interesse hebben in de nieuw te ontwikkelen taalcursus indelen in vier groepen:

  • Groep 1: laagopgeleide ouders met een niet-westerse herkomst die bekend zijn bij de gemeente
  • Groep 2: ouders geboren in Suriname, de Antillen en Nederland waarvan kinderen wel op de voorschool zitten maar die geen taalcursus volgen
  • Groep 3: hoogopgeleide ouders met een westerse herkomst die geen voorziening gebruiken
  • Groep 4: kleine groep ouders die wel een taalcursus volgen maar waarvan het kind niet naar de voorschool gaat

In onderstaand figuur zijn de vier groepen schematisch weergegeven.


Meer informatie over de voor- en vroegschoolse educatie kunt u vinden op:
www.amsterdam.nl/voorschool

Meer informatie over het cursusaanbod Nederlandse taal kunt u vinden op:
www.amsterdam.nl/taal


Download
Internet